Каталог
Галерия

ПОЛИТИКИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Фирма Романтика Форест АД - собственик на www.vsromantica.com, декларира, че Вашите лични данни се събират и използват, в съгласие с действащите разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и новият регламент по GDPR с директива 2016/679. 
 Вашите лични данни, ще бъдат защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Чрез направена поръчка в нашият сайт, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Правилника за набиране, обработка и съхраняване на лични данни Вие автоматично и доброволно предоставяте и давате своето съгласие администраторът на лични данни и служителите, обработващи лични данни в www.vsromantica.com ф-ма РОМАНТИКА ФОРЕСТ АД, да обработват личните Ви данни с цел изпращане на поръчаните продукти, чрез куриерска фирма и сте запознати с целите на обработване на личните Ви данни. Те не се предоставят на трети лица. Предоставена е възможност на всеки клиент, да въведе само име, фамилия и телефон за връзка, като информация, като e-mail и адрес не е задължителна опция, и се предоставя доброволно от клиента, с цел негово удобство при повторна поръчка. Предоставена е възможност, на потребителите сами да изтрият профилите и всичките им данни, като име, фамилия, адрес и IP от където е пусната поръчката. По закона за GDPR, данните няма да бъдат съхранявани за повече от 6 месеца.

carmats.bg употребява бисквитки за да запази информация за предпочитанията на посетителите си, да съхранява специфична за потребителя информация, относно кои продукти посещава, и за да оптимизира съдържанието на уеб страницата според типа на браузъра и допълнителните данни, изпращани от браузъра и да подобри услугите си.
 Ако желаете да изключите бисквитките, можете да го направите чрез индивидуалните си браузърни настройки. Подробна информация за управлението на бисквитките ще намерите на уебстраницата на използвания браузър. Освен това, Google дава възможността на потребителите да изключат бисквитките, поставени от Google, чрез специалната страница за прекратяване на рекламите пускани от Google (http://www.google.bg/policies/technologies/ads/).
 С цел гарантиране на качеството на услугите събираме статистическите данни предоставяни от системите на Google Analytics и Google AdWords, които дават информация единствено за тенденциите при ползване на страницата ни. Тези статистики не включват никакви данни относно самоличността на нашите посетители.

Всеки администратор е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, като в чл.4, ал.1 от закона е определено само в кои случаи е допустимо обработване на личните данни на физическите лица.
Текстът на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД изрично урежда хипотезите, при наличието на които се допуска обработването на лични данни, а именно:
1.обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
2.физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3.обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
4.обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5.обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6.обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7.обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

В ЗЗЛД са регламентирани принципите, които администраторите на лични данни следва да спазват при обработване на данните. Всеки администратор е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, а именно:
- да ги обработва законосъобразно и добросъвестно;
- да ги събира за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
- да ги поддържа във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.